بیمه شدگان باصدمه جسمی یا روحی به کمیسیون های پزشکی معرفی می شوندبه گزارش روز جمعه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی ،داریوش پناهی زاده در تشریح عملکرد کمیسیون های پزشکی، نحوه تایید استراحت های پزشکی و هزینه وسایل کمک پزشکی پرداخت افزود: صدمات ممکن است به دلیل بیماری های عادی یا بیماری های ناشی از کار باشد و یا هر علت دیگری داشته باشد. همچنین بیمه شدگان اصلی و در مواقعی اعضای خانواده آنان به کمیسیون های پزشکی معرفی می شوند.
معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: روال کار کمیسیون های پزشکی به این صورت است که در ابتدا افراد متقاضی به پزشک معالج خود مراجعه و گواهی پزشک مبنی بر نیاز به کمیسیون پزشکی برای از کار افتادگی را دریافت می کنند.
پناهی زاده گفت : پس از دریافت گواهی پزشک، فرد به شعبه مراجعه می کند و مدارک و مستندات خود را همراه با گواهی پزشک به شعبه ارائه می دهد. شعبه تأمین اجتماعی نیز مدارک را به کمیسیون پزشکی ارسال می کنند. کمیسیون پزشکی نیز مدارک و مستندات را دریافت می کنند و روزی برای مراجعه بیمار تعیین می کنند.
وی با بیان اینکه کمیسیون پزشکی با حضور سه نفر پزشک و یک نفر ناظر بیمه ای برگزار می شود، اظهار داشت: اعضای کمیسیون مدارک را بررسی می کنند و معاینات لازم انجام می شود و در همان روز رای کمیسیون پزشکی به فرد اعلام می شود.
پناهی زاده افزود: در صورتیکه بیمه شده به رای کمیسیون اعتراض داشته باشد می تواند طی مدت یک ماه اعتراض خود را در شعبه تأمین اجتماعی ثبت کند و در این صورت طی مدت کمتر از یک ماه به کمیسیون پزشکی تجدید نظر معرفی می شود، در این کمیسیون نیز مدارک بیمار بررسی و معاینات لازم انجام می شود و رای نهایی صادر می شود.
معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه اعضای کمیسیون های پزشکی تجدید نظر متفاوت با کمیسیون اولیه هستند بنا بر این در فرآیند رسیدگی به پرونده ها حقی از کسی ضایع نمی شود.

**نحوه تایید استراحت های پزشکی
پناهی زاده در تشریح فرآیند تایید استراحت های پزشکی پرداخت و گفت: استراحت های پزشکی تا ٧ روز متوالی و ١٥ روز متناوب در طول یک سال نیازی به تایید کمیسیون های پزشکی ندارد و تنها بایستی گواهی پزشکی مربوطه به شعبه تأمین اجتماعی تحویل داده شود.
وی افزود: برای استراحت های پزشکی بیش از یک هفته نیز بایستی گواهی مربوطه به شعبه ارائه شود و شعبه بر حسب اینکه بیمه شده تا چه اندازه به استراحت پزشکی نیاز دارد به پزشک معتمد و یا شورای پزشکی و در موارد خاصی به کمیسیون های پزشکی معرفی می شوند.
معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: معمولا تا زمان ٦٠ روز را پزشکان معتمد رسیدگی می کنند و بیش از ٦٠ روز را به شورای پزشکی معرفی می کنند و در موارد نادری نیز پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود.
پناهی زاده گفت : درتمامی موارد پس از تایید پزشک معتمد و یا شورای پزشکی غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

**نحوه پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز)
معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز) برای کمک به درمان یا توانایی بیمار استفاده می شود. اروتز مثل عینک و سمعک و پروتز مثل دست یا پای مصنوعی هستند.
پناهی زاده گفت: یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت هزینه های مربوط به وسایل کمک پزشکی است و کسانی که به این وسایل نیازدارند با تجویز پزشک مربوطه به شعب سازمان مراجعه می کنند و پس از تایید شورای پزشکی یا پزشک معتمد هزینه های مربوطه پرداخت می شود.
اجتمام **2181**1440
تنظیم:ناهید حاجی خانی** انتشار: گلشنانتهای پیام /*